Premium Partner

Social 2.1

Chinese phrases

Chinese phrases


Kartei Details

Karten 21
Sprache English
Kategorie Chinesisch
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 09.02.2015 / 02.03.2015
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)
Weblink
https://card2brain.ch/box/social_2_1
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/social_2_1/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Now in China, when Chinese young people meet, they greet by saying hello or "hi" instead of "nihao"

xianzai zai Zhongguo, hen duo nianqing ren jiànmiàn de shihou dâ zhaohu dou shou "hello" huòzhê "hi", ér bùshi "nihao"

more and more people are starting to love Chinese food

yuelaiyue duo de ren ai shàng le Zhonguo cai

Old Wang started using a computer this year

Lao Wang jinnián yòng shàng le diànnâo.

What does Mrs. Li do while Mr. Li is running at 7am 

Shangwu qi dian, Li xiansheng paobu de shihou, Li taitai zai gàn (zuo) shenme?

clean house

dasao fangzi

I ask him why, but he just doesn't speak

Wo wehn ta weishenme, keshi ta (jiushi) bu shuo

Mrs. Li wants Mr. Li not to drink too much coffee, but he just doesn't listen

Li taitai yao Li xiansheng buyao he tai duo kafei, keshi ta (jiushi) bu ting

It looks like snow

Haoxiang yao  xiaxue