Premium Partner

Chinese with Huangyu12.23

sentences

sentences


Kartei Details

Karten 37
Sprache English
Kategorie Chinesisch
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 24.12.2015 / 24.12.2015
Lizenzierung Keine Angabe    (```)
Weblink
https://card2brain.ch/box/chinese_with_huangyu12_23
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/chinese_with_huangyu12_23/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Merry Christmas !

zhù nǐ shèng dàn jiē kuài lè 。

congratulate you succeed .

zhù hè nǐ chéng gōng le 。

take my books here 

bǎ wǒ de shū ná guò lái 。

take the wine here .

bǎ hóng jiǔ ná guò lái 。

take the key here .

bǎ yào shí ná guò lái 。

take the things on the table away .

bǎ zhuō zǐ shàng de dōng xī ná zǒu 。

put the book on the table .

bǎ shū fàng zài zhuō zǐ shàng 。

put the present on the table .

bǎ lǐ wù fàng zài zhuō zǐ shàng 。