Lernkarten

Karten 16 Karten
Lernende 2 Lernende
Sprache English
Stufe Grundschule
Erstellt / Aktualisiert 04.07.2018 / 05.08.2018
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 16 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Wô xiâng

= wó xiang

Fenster schliessen

不好意思 bù hǎo yì si

excuse me, sorry

 

Fenster schliessen

xiǎng

xiǎng

want, hope, miss

wo xiang ni

chi

che - drink / che(third) - thirsty

e - hungry

shui - water

wo Xiang zuo zuqiu yuan - i want to be(come) football player

Fenster schliessen

yào

yào

need, want

wo Yao ni pa Shang

wo Xiang Yao gen ni xue jing ji - I want to learn economics with you

Fenster schliessen

gën

gen - with

wo gen ni xue zhong wen - i learn mandarin with you

Fenster schliessen

gěi

gěi

give

Sou - Hand / ji - mechanic (retaled) = souji - handy

fei ji - fling machine

Gei wo ni de sou ji - give me your phone

Ji - chicken

Fenster schliessen

做 zuò

做 zuò

do, make

zuo fan - cooking

wo Xiang zuo fan - ich want to cooking

ni zuo bu zuo fan? - do you cook?

ni xiang bu xiang bu fan? - do want to cook?

Fenster schliessen

s(h)uō

speak, talk, say

wo gen ni suo - i with you speak (i tell you something)

ni suo bu suo zhong wen? - do you speak chinese?

jiang - speak 

wo ke bu ke yi suo/jiang…? - can you speak…?