Lernkarten

Karten 17 Karten
Lernende 17 Lernende
Sprache Français
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 18.10.2016 / 15.02.2020
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
9 Exakte Antworten 4 Text Antworten 4 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

De combien de bits est composée une adresse physique ?

Donner un exemple d'adresse physique

Une adresse MAC est composée de 48 bits (6 octets)

B8-CA-3A-B2-AA-D3