Lernkarten

Rob Gerritse
Karten 24 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 10.03.2014 / 10.03.2014
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 22 Text Antworten 2 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Op welke manieren kunnen gevaarlijke stoffen in je lichaam komen?

 • Opname via de mond (via spijsvertering).
 • Opname via de mond en neus (via ademhaling).
 • Opname via intacte huid.
 • Opname via beschadigde huid.
Fenster schliessen

Hoe noem je een vergiftigingseffect waarbij je de gevolgen pas na langere tijd merkt.

Een chronisch vergiftigingseffect.

Fenster schliessen

Tot welke catagorie gevaarlijke stoffen behoren munitie, tnt en buskruid?

Tot de catagorie explosieve stoffen.

Fenster schliessen
Lizenzierung: Keine Angabe

Hoe noemen we stoffen die de verbranding van andere stoffen kunnen veroorzaken of bevorderen.

Oxiderende stoffen.

Fenster schliessen

Onder welke catagorie van gevaarlijke stoffen vallen benzine, aceton en white spirit?

Lizenzierung: Keine Angabe

Dit zijn (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen.

Fenster schliessen

De schildersziekte wordt veroorzaakt door opname van:

Organische oplosmiddelen, zoals terpentine.

Fenster schliessen

Welke stof komt vrij bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen?

Koolmonoxide.

Fenster schliessen
Lizenzierung: Keine Angabe

Welk gas zit er in de meest rechtse industriele gascilinder?

Acetyleen. Dat kun je zien aan de kleur van de schouder van de cilinder 

Fenster schliessen

Hoe worden biologische stoffen ingedeeld naar catagorie?

categorie 1: zal waarschijnlijk geen ziekte veroorzaken bij mensen.
catagorie 2: kan ziekte bij de mens veroorzaken, verspreiding onwaarschijnlijk, effectieve behandeling beschikbaar.
Catagorie 3: kan ernstige ziekte bij de mens veroorzaken, versprijding waarschijnlijk, effectieve behandeling beschikbaar.
Catagorie 4: als catagorie 3, maar effectie behandeling niet beschikbaar.

 

 

 

Fenster schliessen

Stoffen waarop je overgevoelig kan reageren noemen we:

Sensibiliserende stoffen.

Fenster schliessen

Hoe noemen we het onderstaande 4-stappenplan dat gevolgd moet worden om maatregelen tegen gevaarlijke stoffen te nemen?

 • Aanpak bij de bron.
 • Ventilatie / afzuiging.
 • Scheiding van mens en gevarenbron.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.

Dit is de Arbeidshygienische strategie. 

Fenster schliessen

Het regelmatig uitvoeren van metingen om te bepalen of je niet aan teveel gevaarlijke stoffen blootstaat noemen we:

Monitoring.

Fenster schliessen

Hoe noemen we vergiftigingseffecten die zich snel na blootstelling aan een gevaarlijke stof openbaren?

Acute vergiftigingseffecten

Fenster schliessen

Onder welke groep van gevaarlijke stoffen vallen tolueen, benzeen, fenol en xyleen?

Dit zijn cyclische verbindingen.

Fenster schliessen

Welke stof kan bij intensief contact chemische brandwonden veroorzaken?

Cement.

Fenster schliessen

Wat hebben schadelijke- en irriterende stoffen met elkaar gemeen?

Het symbool waarmee ze worden geetiketteerd is hetzelfde.

Fenster schliessen

Grenswaarden gelden onder bepaalde voorwaarden. Welke zijn dat?

 • Blootstelling max. 8 uur per dag tot 40 uur per week
 • Volwassen en gezond zijn.
 • Onder normale inspanning werken.
Fenster schliessen

Wat betekent het als de grenswaarde wordt aangeduid met grenswaarde TGG:

Dat een overschijding van de concentratie verboden is.

Dat een overschrijding van de concentratie mogelijk geaccepteerd kan worden.

Dat een overschrijding van de concentratie altijd geaccepteerd wordt.

Fenster schliessen

Waarom kun je niet op je neus vertrouwen om te bepalen of ergens gevaarlijke stoffen aanwezig zijn?

 • Sommige stoffen zijn reukloos, maar toch gevaarlijk.
 • Sommige stoffen ruik je pas als de grenswaarde al is overschreden.
 • Sommige giftige stoffen ruiken juist lekker.
 • Sommige stoffen ruik je maar heel even en daarna ben je eraan gewend (valt het niet meer op).
Fenster schliessen

Wat is een preventieve maatregel als je vaak werkt met biologische stoffen?

Inenten.

Fenster schliessen

Wat is een EHBO-actie bij ongevallen met zuren of logen?

Spoelen met water, dus altijd voldoende water bij de hand hebben!

Fenster schliessen
Lizenzierung: Keine Angabe

Als je deze jarrycan brandstof in de volle zon ziet staan is er sprake van een:

Onveilige handeling

Onveilige situatie

Het bewust nemen van aanvaardbare risico's

Fenster schliessen

Een schilder die binnen schildert met verf op basis van oplosmiddelen gebruikt adembescherming. Waarom kan hij toch een boete krijgen van de Inspectie SZW?

Hij moet de arbeidshygienische strategie volgen en dat doet hij niet.

Fenster schliessen

Onder welke omstandigheden wordt je sneller vergitigd?

 • hoge concentraties giftige stof.
 • hoge temperatuur.
 • heel fijne stofdeeltjes.
 • geen of een slechte ventilatie.