Premium Partner

Chinese Feb 17

Vocabulary from private lessons

Vocabulary from private lessons


Kartei Details

Karten 234
Sprache English
Kategorie Chinesisch
Stufe Grundschule
Erstellt / Aktualisiert 15.02.2017 / 24.09.2018
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
https://card2brain.ch/box/20170215_chinese_feb_17
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20170215_chinese_feb_17/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Fee

费用 fèi yonɡ

No electricity / no water (break-down)

停电/ 停水 tínɡ diàn / tínɡ shuǐ

Take a shower

洗 澡 xí zǎo

Get fired

被 辞退 / 被 炒 bèi cí tuì\ bèi chǎo

Punished to clean up the toilets

被罚收拾厕所 bèi fá shōu shi cè suǒ

Be cheated

被骗 bèi piàn

Spanish

西班牙语 xī bān yá yǔ

() , . !

括号()逗号,句号。感叹号! kuò hào ( ) dòu hào , jù hào 。 ɡǎn tàn hào !