Partenaire Premium

Chinese Feb 17

Vocabulary from private lessons

Vocabulary from private lessons


Fichier Détails

Cartes-fiches 234
Langue English
Catégorie Chinois
Niveau École primaire
Crée / Actualisé 15.02.2017 / 24.09.2018
Attribution de licence Non précisé
Lien de web
https://card2brain.ch/box/20170215_chinese_feb_17
Intégrer
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20170215_chinese_feb_17/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Fee

费用 fèi yonɡ

No electricity / no water (break-down)

停电/ 停水 tínɡ diàn / tínɡ shuǐ

Take a shower

洗 澡 xí zǎo

Get fired

被 辞退 / 被 炒 bèi cí tuì\ bèi chǎo

Punished to clean up the toilets

被罚收拾厕所 bèi fá shōu shi cè suǒ

Be cheated

被骗 bèi piàn

Spanish

西班牙语 xī bān yá yǔ

() , . !

括号()逗号,句号。感叹号! kuò hào ( ) dòu hào , jù hào 。 ɡǎn tàn hào !